logo-mini logo-mini
image
Descobreix el parcGeologia

La vall de Sorteny pertany al gran sector metamòrfic del nord d’Andorra, constituïda per materials cambroordovicians, roques estratificades d'origen sedimentari, afectades posteriorment per un metamorfisme regional.

Cal destacar la mineralització de la zona de la Serrera (Clots dels Meners) amb una antiga explotació de ferro de l'ordovicià, relacionada amb pirites (categoria B), a 2510 m d'altitud; la mineralització constitueix en filons de ferro i coure.

GeologiaRoques metamòrfiques

La successió sedimentària de les roques metamòrfiques es divideix en les formacions litològiques següents:

GeologiaGeomorfologia

La morfologia de la conca de Sorteny ha estat modelada principalment pel gel ja sigui per les glaceres del quaternari ja sigui pel fenomen de gel-desgel. Així trobem formes d'origen glacial com les formes d'erosió que són els quatre circs, les cubetes de sobreexcavació glacial (estany de l'Estanyó) o els substrats polits (Cebollera) i les formes d'acumulació que són les morenes dipositades a les zones de circ i les glaceres rocalloses molt ben desenvolupades al circ de la Serrera i de l'Estanyó.

Les formes d'origen periglacial comporten també formes d'erosió d'entre les quals destaquen la gelifracció, les crestes i els pics (de la Serrera a l'Estanyó), la soligelifluxió (solanes de gespit) i les formes d'acumulació com els cons d'esllavissament per graveta (tarteres del Roc del Rellotge) o les canals i cons d'allaus presents a tota la vall.