logo-mini logo-mini
Paisatge del parc natural de la vall de Sorteny

El que Busques T'està Buscant

Parc natural de la vall de Sorteny

Paisatge del parc natural de la vall de Sorteny

Preservació de la biodiversitat

Parc natural de la vall de Sorteny

Paisatge del parc natural de la vall de Sorteny

Conservació del patrimoni cultural

Parc natural de la vall de Sorteny

El Parc natural de la vall de Sorteny es va crear
per Ordinació comunal del 15 de juny de 1999.

Objectiusde gestió

Els objectius de gestió del Parc natural són:

Protegir

la singularitat i integritat dels valors naturals

Mantenir

l’estructura funcional dels ecosistemes

Turisme sostenible

ús públic, educació ambiental

   Missió i Cooperació

Recerca

recerca aplicada a la gestió

Presentació

La vall de Sorteny ofereix un interès singular des del punt de vista científic, històric i educatiu, però també estètic, paisatgístic i recreatiu.

En un petit país de muntanya com Andorra, el Parc natural de la vall de Sorteny, tot i tenir una superfície limitada de 1.080 hectàrees, participa en la preservació de la biodiversitat i, més enllà de les fronteres, en la conservació del patrimoni natural i cultural dels Pirineus.

Òrgans delParc Natural

Òrgan rector

L'òrgan rector del Parc natural és l’òrgan encarregat de la direcció, la supervisió i la tutela de la gestió del Parc natural.
L’òrgan rector es compon de cinc membres, que són els següents:

 • El Cònsol Major d'Ordino actuant com a president
 • Dos membres escollits pel Comú d'Ordino
 • El ministre encarregat del medi ambient
 • Un membre escollit pel ministre encarregat del medi ambient

Òrgans de gestió

Els membres escollits pel Comú d'Ordino i pel ministre encarregat del medi ambient són nomenats i revocats del seu càrrec discrecionalment per aquests respectivament. Aprovar el pressupost i el Pla rector del Parc natural són funcions de l’òrgan rector.
La gestió del Parc natural correspon a l’òrgan de gestió, és a dir al Departament d’Agricultura i Medi Ambient del Comú d'Ordino, d’acord amb les directrius de l’òrgan rector.

Les funcions d’aquest òrgan de gestió del Parc natural són les següents:

 • Redactar i tramitar plans, projectes i estudis necessaris per assolir els objectius del Parc natural
 • Proposar el pressupost
 • Vetllar per l’acompliment a l'interior del Parc natural de les normes establertes en les ordinacions i el Pla Rector
 • Executar el pressupost
El Comitè Consultiu assessora els òrgans rector i de gestió per a qualsevol qüestió que se sotmeti al seu criteri; es reuneix almenys una vegada a l’any.

Membres del comité consultiu

 • El president de la Comissió d'Agricultura i Medi Ambient del Comú d'Ordino
 • Un representant de l'òrgan de gestió
 • Un representant del ministeri responsable del medi ambient
 • El president de la Federació de Caça i Pesca
 • Un representant del sector de la pagesia i ramaderia de la parròquia d'Ordino
 • Un representant de les associacions de protecció de la natura
 • Un representant dels caçadors de la parròquia d'Ordino
 • Un representant del sector turístic
 • Un o diversos assessors científics